I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotowy regulamin (zwanym dalej: „Regulaminem”) określa warunki ramowe, jak również zakres korzystania z aplikacji mobilnej dedykowanej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android 4.0.3 i nowsze lub też iOS, co jest równoznaczne ze sporządzeniem regulaminu w myśl art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Właścicielem a zarazem podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie aplikacją mobilną jest Jacek Calik prowadzący działalności gospodarczą pod nazwą INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA JACEK CALIK wpisany do CEiDG pod numerem, NIP 8941836479, REGON 932957370 zwany w dalszej części „Operatorem”.

 3. Użytkownikiem aplikacji jest osoba fizyczna, która ściągając aplikację na własne urządzenie korzysta z oferowanych przez nią funkcjonalności.

 4. Warunkiem niezbędnym pobrania aplikacji mobilnej jest dostęp Użytkownika do aktywnej transmisji danych oferowanych przez operatora sieci komórkowej. Koszty z tym związane ponosi pobierający aplikację, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi na terenie Polski lub poza jej granicami. Skutkuje to zwolnieniem z odpowiedzialności Operatora za wysokość wyżej wymienionych opłat.

 5. Dla pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z aplikacji niezbędne jest aktywowanie i dostęp do:

 • urządzenia internetowego

 • połączenia Wi-Fi

II REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Pobranie aplikacji uprzedza proces rejestracji Użytkownika zwany na dalszym etapie „Rejestracją”.

 2. Przystąpienie przez Użytkownika do procesu Rejestracji oznacza zaakceptowanie warunków Regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania reguł z niego wynikających.

 3. Warunkiem skutecznej Rejestracji jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

 • imienia i nazwiska

 • adresu e-mail

 • hasła

 • powtórzenie hasła

 • podanie loginu

 1. Rejestracja aplikacji mobilnej oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na zbieranie przez Administratora danych osobowych Użytkownika podanych w trakcie procesu rejestracji i ich przetwarzanie, przy czym przez Administratora danych osobowych należy rozumieć podmiot wskazany i odrębnie zdefiniowany w Polityce prywatności.

 2. Na podany w trakcie Rejestracji adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny.

 3. Aktywacja aplikacji mobilnej nastąpi poprzez kliknięcie w pole ze wskazanym linkiem aktywacyjnym, bądź też na skopiowaniu jego treści do pola przeglądarki internetowej. W przeglądarce internetowej pojawi się wówczas potwierdzenie dokończenia procesu Rejestracji, co będzie równoznaczne z zakończeniem procesu rejestracji.

 4. Dane Użytkowników nie są automatycznie weryfikowane przez Operatora. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do ich prawdziwości danych, Operator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia prawdziwości danych.

 5. Podanie danych nieprawdziwych, bądź też udostępnienie danych osobom trzecim skutkuje przyjęciem wyłącznej odpowiedzialności Użytkownika za skutki będące następstwem opisanego działania.

 6. Podanie nieprawdziwych danych w trakcie procesu Rejestracji skutkować będzie również blokadą konta Użytkownika.

 7. Użytkownik zachowuje prawo wglądu do swoich danych udostępnionych w trakcie procesu Rejestracji.

III ZASADY FUNKCJONOWANIA APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z aplikacji mobilnej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z prawem oraz z założeniami okreslonymi niniejszym Regulaminem.

 2. Wszelkie działania mające na celu zakłócenie funkcjonalności aplikacji, uniemożliwiające korzystanie z aplikacji przez osoby trzecie, skutkować będą blokadą konta Użytkownika. Użytkownik w szczególności zobowiązuje się do korzystania z aplikacji na własne potrzeby, bez możliwości udostępniania aplikacji osobom trzecim.

 3. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z aplikacji mobilnej.

 4. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować aplikację mobilną ze swojego urządzenia mobilnego.

 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad współżycia społecznego, bądź też dobrych obyczajów, udostępniania przez Użytkownika aplikacji mobilnej bez zgody jej właściciela, Operator zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

IV PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Aplikacja mobilna chroniona jest prawami autorskimi. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania treści Regulaminu oraz do nie udostępniania materiałów dostępnych za pośrednictwem aplikacji osobom, bądź też podmiotom trzecim.

 2. Wszelkie widoczne w aplikacji nazwy, loga, znaki towarowe są znakami zastrzeżonymi, któych wyłącznym beneficjentem jest Jacek Calik.

V REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji korzystając z jednego z dostępnych sposobów:

 • w formie pisemnej;

 • w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej kontakt@akademiadermatoskopii.pl

 1. Składając reklamację Użytkownik jest zobowiązany do precyzyjnego określenia okoliczności faktycznych leżących u podstaw złożenia reklamacji. Ponadto, Użytkownik winien podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

 2. Właściciel aplikacji zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni . W przypadku braku możliwości jej rozpatrzenia w terminie wyżej podanym, Użytkownik zostanie poinformowany o przyczynach, które zadecydowały o braku możliwości rozpatrzenia reklamacji, a nadto o brakujących danych, które wymagają uzupełnienia. W razie wystąpienia przeszkód natury faktycznej leżących po stronie Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji o czas, w przeciągu którego Użytkownik uzupełni dane niezbędne do jej rozpatrzenia.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, o czym powiadomi Użytkownika poprzez zamieszczenie stosownych zmian w treści aplikacji. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą od chwili ich wprowadzenia. Dalsze korzystanie z aplikacji mobilnej przez Użytkownika oznaczać będzie akceptację zmienionego Regulaminu.